Privacybeleid

Privacy Statement Praktijk Berk en Linde

Praktijk Berk en Linde, gevestigd te Huizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74692763, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk Berk en Linde met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Berk en Linde persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan Praktijk Berk en Linde;
 • alle overige personen die met Praktijk Berk en Linde contact opnemen of van wie Praktijk Berk en Linde persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Berk en Linde verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • met toestemming van de betrokkene zijn vastgelegd bij het invullen van psychologische vragenlijsten.

Doeleinden verwerking

Praktijk Berk en Linde verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen van een behandelovereenkomst of opdrachtbevestiging en de facturering voor verrichte werkzaamheden.
 • Het onderhouden van contact en het uitnodigingen voor bijeenkomsten waar de cliënt zelf om heeft gevraagd of mee heeft ingestemd.

Rechtsgrond

Praktijk Berk en Linde verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst/ opdrachtbevestiging, waaronder ook het factureren aan derden, zoals de werkgever of uitkerende instantie;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Praktijk Berk en Linde kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Berk en Linde persoonsgegevens verwerken. Praktijk Berk en Linde sluit met verwerkers een verwerkers overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Berk en Linde deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld supervisie, intervisie of een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Berk en Linde deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Praktijk Berk en Linde geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Berk en Linde ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Praktijk Berk en Linde bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Berk en Linde hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens.

Inhoud van gesprekken

Er vindt uit oogpunt van vertrouwelijkheid en recht op privacy geen terugkoppeling of overleg plaats met derden (partners, familieleden, nabestaanden, werkgevers of instanties) aangaande de inhoud van gesprekken. 

Rechten, vragen en klachten

 • Cliënten hebben het recht Praktijk Berk en Linde te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Praktijk Berk en Linde door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkberkenlinde.nl
 • Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Berk en Linde persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Praktijk Berk en Linde door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkberkenlinde.nl. Praktijk Berk en Linde tracht klachten naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen privacyverklaring

Praktijk Berk en Linde kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie wordt op deze website van Praktijk Berk en Linde gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.