Vergoeding

Mogelijkheden voor vergoeding

Wil je in aanmerking komen voor vergoeding? Bekijk en bespreek dan jouw mogelijkheden met:

Belastingdienst

Voor zelfstandige ondernemers en particulieren zijn kosten voor coaching als scholingskosten aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten. Het doel van het traject moet gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van vaardigheden en kennis die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Kijk voor meer informatie over studiekosten en andere scholingsuitgaven op de website van de Belastingdienst.

Uitkeringsinstantie

Wanneer je een uitkering hebt kun je bij je contactpersoon van de uitkerende instantie vragen naar de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding in het kader van het vergroten van je herstel of re-integratie mogelijkheden. Kijk voor informatie op de website van het UWV.

Werkgever en bedrijfsarts

  • Gelukkig werken steeds meer werkgevers actief mee aan preventie en ondersteuning en wordt wandelcoaching hierbij actief ingezet. Voorkomen is beter dan genezen. Bij werkgerelateerde hulpvragen kunnen werkgevers in samenspraak met de bedrijfsarts bereid zijn geheel of gedeeltelijk zorg te dragen voor vergoeding ter preventie. Ook bij (langdurig) ziekteverzuim of in het kader van een re-integratietraject kun je bij je werkgever om vergoeding vragen.
  • Wanneer coaching een motivatie is voor persoonlijke ontwikkeling kun je bij je leidinggevende of personeelsadviseur informeren naar vergoedingsmogelijkheden vanuit je persoonlijke opleidingsbudget. Werkgevers kunnen een offerte opvragen via info@praktijkberkenlinde.nl.

Zorgverzekeraar

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Dan vallen de wandelsessies onder door de zorgverzekeraar vastgestelde onverzekerde producten (OVP).

Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatie-problemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen. Het is belangrijk de polis goed te lezen en je verzekeraar daarover te bellen.

Soms worden de diensten van de psycholoog geheel vergoed door de zorgverzekeraar, soms gedeeltelijk en soms helemaal niet. De verschillen tussen zorgverzekeringen kunnen groot zijn; vooral als het gaat om keuzevrijheid en de hoogte van vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg. Kijk voor meer informatie op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Niet gecontracteerde zorg / contract vrij

Praktijk Berk & Linde werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat:

  • behandelkeuzes, de duur van behandeling, werkinhoud en hoe deze vorm krijgt worden bepaald door de psycholoog in samenspraak met de cliënt, en niet door eisen van zorgverzekeraars;
  • kwaliteitszorg niet ondergeschikt wordt gesteld aan de financiële belangen van zorgverzekeraars;
  • er geen verplichting geldt om privacygevoelige informatie, inhoud van dossiers of administratie te verstrekken, waardoor de privacy van de cliënt gegarandeerd blijft.

Bij Praktijk Berk & Linde wordt de persoon centraal gesteld en niet de (eerder gestelde) diagnose(s) volgens de DSM-classificatie. Clienten kunnen bij Praktijk Berk en Linde terecht zonder voorwaarden van zorgverzekeraars en zonder verwijzing van de huisarts.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: www.contractvrijepsycholoog.nl.